Klik hier voor de monitor

In de Monitor treft u een overzicht aan van het aantal meldingen van ervaren discriminatie die in Oost-Nederland zijn geregistreerd. Daarnaast zijn de cijfers van het College voor de Rechten van de Mens in de Monitor opgenomen. In dit digitale exemplaar van de Monitor is een cijfermatig overzicht van het aantal meldingen per gemeente opgenomen. De cijfers geven een beeld van het aantal burgers en professionals die in aanraking zijn geweest met discriminatie en daarbij de hulp van de politie en/of de Meldpunten hebben ingeschakeld.  
 
Maatschappelijk probleem

Discriminatie is een hardnekkig maatschappelijk probleem. Bij de politie zijn in 2018 456 meldingen geregistreerd, bij de Meldpunten waren dat 742 meldingen. Volgens het rapport Ervaren discriminatie in Nederland1 blijkt dat een kwart van de inwoners van Nederland jaarlijks ten minste één voorval per jaar als discriminerend ervaart. Daaruit kunnen we afleiden dat niet alle ervaren discriminatie wordt gemeld, waardoor incidenten buiten beeld blijven. Steeds vaker wordt men opgeschrikt met berichtgeving over de gevolgen van structurele uitsluiting, pesten of discriminatie. De slachtoffers die melden, worden in Oost-Nederland vanuit de politie en de lokale Meldpunten bijgestaan.
 
Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

De Wga bestaat dit jaar 10 jaar. Gemeenten hebben de taak de gemeentelijke voorziening toegankelijk te maken voor haar inwoners. De voorziening bestaat uit een laagdrempelig, onafhankelijk meldpunt waar inwoners incidenten kunnen melden. Tevens voorziet de voorziening in bijstand en bemiddeling bij incidenten. De vraag om voorlichting, lokaal onderzoek en deskundigheidsbevordering wordt beantwoord door inzet van de expertise vanuit de lokale Meldpunten.